Trọng Tâm Đào Tạo

Network Effects & Feedback Loops
Hiệu ứng mạng lưới và vòng lặp phản hồi của nền tảng số:
* Khái niệm mạng lưới (network) và nền tảng (platform).
* Các chiều của nền tảng.
* Kinh tế theo quy mô theo các chiều.
* Các hiệu ứng mạng lưới.
* Vòng lặp phản hồi.
* Tối ưu luồng kinh doanh trên nền tảng.
Network Effects & Feedback Loops
Cấu trúc và chức năng của các nền tảng số:
* Khái niệm tương tác cốt lõi.
* Các nội dung của tương tác cốt lõi.
* Các cấu thành của tương tác cốt lõi.
* Các chức năng của nền tảng.
* Vai trò của dữ liệu.
* Các phương thức tạo tương tác cốt lõi mới.
* Nguyên tắc phản thiết kế.
Platform’s Values & Revenue Model
Các giá trị và mô hình doanh thu của nền tảng số:
* Khái niệm kinh tế nền tảng.
* Mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả thi.
* Cạnh tranh trong kinh tế nền tảng.
* Độ mở của nền tảng.
* Các giá trị có thể thương mại hoá của nền tảng.
* Các mô hình doanh thu của nền tảng.
Platform’s Acquistion Strategies
Các chiến lược kéo người dùng của nền tảng số:
* Chiến lược hòn tuyết lăn.
* Chiến lược nền tảng hoá mô hình.
* Chiến lược người dùng cốt lõi.
* Chiến lược gieo mầm đơn vị giá trị.
* Các chiến lược một chiều.
* Chiến lược công cụ số hoá.
* Chiến lược thị trường vi mô.
Membership Strategy
Chiến lược kinh doanh ứng dụng chương trình thành viên:
* Khái niệm kinh tế nền tảng.
* Mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả thi.
* Cạnh tranh trong kinh tế nền tảng.
* Độ mở của nền tảng.
* Các giá trị có thể thương mại hoá của nền tảng.
* Các mô hình doanh thu của nền tảng.
Blue Ocean Strategy
Ứng dụng kỹ thuật phân tích chiến lược đại dương xanh:
* Khái niệm kinh tế nền tảng.
* Mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả thi.
* Cạnh tranh trong kinh tế nền tảng.
* Độ mở của nền tảng.
* Các giá trị có thể thương mại hoá của nền tảng.
* Các mô hình doanh thu của nền tảng.

Industry 4.0 is not a revolution only of technology but also of business intelligence.

BIM software

Đăng ký học

Khóa học
Số lượng

Contact

  • VISIT OUR OFFICE

    Tầng 5 khu C Đại Học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

  • LET'S TALK

    Phone: (8424) 6260 2493

  • E-MAIL US

    office@abiz.vn

FILL OUT THE FORM AND WE'LL BE IN TOUCH SOON!

Contact request form